STATUTOWE CELE FUNDACJI:

Celem statutowym Fundacji Polska Siatkówka jest podejmowanie, wspieranie inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi piłki siatkowej, w tym stwarzanie materialnych warunków rozwoju piłki siatkowej, w szczególności poprzez:

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  • ustanawianie i finansowanie nagród oraz stypendiów dla podmiotów przyczyniających się w szczególny sposób do realizacji celów Fundacji;
  • wydawanie książek podręczników, czasopism i innych wydawnictw poświęconych piłce siatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kierowanych do młodzieży i kadry trenerskiej w piłce siatkowej, jak również wspieranie działalności wydawniczej w powyższym zakresie;
  • organizowanie i finansowanie meczów i turniejów piłki siatkowej;
  • wspomaganie działalności programowej klubów oraz terenowych organizacji, których celem jest popularyzacja piłki siatkowej;
  • organizowanie i finansowanie budów, remontów i wyposażenia obiektów przeznaczonych do gry w piłkę siatkową;
  • wspieranie, w tym także materialne, zawodników oraz ich rodzin, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku stracili możliwość profesjonalnego uprawiania piłki siatkowej;
  • inicjowanie oraz wspieranie ruchów społecznych wokół celów Fundacji;

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Dla realizacji swoich celów Fundacja gromadzi środki finansowe ze źródeł w sposób wskazany w statucie.


Statut Fundacji